55 78 186          E-R 9.00-17.00
Saadame Itella ja Omnivaga.
50€ ostuga Eestis TASUTA TARNE!

Privaatsustingimused


Privaatsustingimused kehtivad keskkonna www.latene.ee (edaspidi Veebipood) kasutamisel ja ostude sooritamisel ning Esoteerika butiikides LaTene (edaspidi Butiik) poolt kogutud andmete töötlemisele. Veebipoodi ja Butiike (Kuressaares Kauba 14a ja Tallinnas Tartu mnt 50) haldab Must Kass OÜ (registrikood 12677535, aadress Kadaka talu, Muratsi küla, Saaremaa vald 93859). Selguse ja lihtsuse huvides on käesolevates privaatsustingimustes Must Kass OÜ-le kuuluvaid Veebipoe ja Butiikide haldajat nimetatud Latene. Latene on kogutud isikuandmete vastutav töötleja. Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas Latene töötleb (sh kogub, kasutab, avaldab, säilitab, edastab, kustutab jm) isikuandmeid. Samuti esitatakse teave Teie kui andmesubjekti õiguste kohta. Palun tutvuge privaatsustingimustega põhjalikult enne andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist. Privaatsustingimused on lahutamatult seotud Veebipoe Kasutamistingimustega. Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Latene kehtivatest õigusaktidest.


 1. Milliseid isikuandmeid Latene töötleb?

  1. Identifitseerimisandmed ja üldandmed - ees- ja perekonnanimi, Veebipoe kasutajanimi;
  2. Kontaktandmed – postiaadress, e-post, telefoninumber;
  3. Tarbijakäitumise andmed - eelistatud pakiautomaadid, eelistatud makseviisid, vaadatud tooted, tehtud otsingud jms;
  4. Ostuandmed – tšekinumbrid, kampaaniakoodid, arveldusarve number, tehtud tellimused ja ostud (sh tooted, summad, pood), kinkekaardi kasutuskohad jms;
  5. Kliendi tagasiside – lemmiktooted, hinnangud, e-kirjade statistika jms;
  6. Digitaalsed andmed Veebipoes – veebiküpsised, logiinformatsioon jms.

 2. Kuidas Latene isikuandmeid kogub?

  1. Latene kogub isikuandmeid kui kasutaja (käesolevate privaatsustingimuste mõttes on kasutaja nii Veebipoe kasutaja kui ka Butiigi külastaja):
   1.        * registreerib endale Latene konto (edaspidi konto);
   2.        * täiendab konto andmeid;
   3.        * teeb otsinguid ja valib kaupu;
   4.        * sooritab ostu ja tellib kaupa;
   5.        * osaleb kampaaniates;
   6.        * osaleb lojaalsusprogrammis;
  2. Latene kogub kõigi Veebilehe külastajate (sh mitte-kasutajad) kohta veebiküpsiseid.

 3. Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?

  1. Latene töötleb kasutaja eesnime, telefoninumbrit, aadressi (kui Te valite kohaletoimetamise kulleri vahendusel) ja e-posti aadressi eelkõige kaupade müümiseks ja kohaletoimetamiseks ehk tellimuse ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike tellimusest tulenevate vaidluste lahendamiseks.
  2. Kui kasutaja on Latenele edastanud isikuandmed, saab kasutaja anda Latenele vabatahtlikult lisaks õiguse edastada ka teavet Latene (sh Veebipoe ja erinevate Butiikide) toodete ja teenuste kohta (otseturunduspakkumised). Latene töötleb sel juhul kasutaja nõusolekul isikuandmeid pakkumiste tegemiseks, sealhulgas personaalsete pakkumiste tegemiseks. Vastava nõusoleku saab kasutaja anda registreerimisel. Otseturunduspakkumiste (uudiskiri) tegemiseks nõusoleku andmine on vabatahtlik ja kasutajal on õigus nõusolek igal hetkel oma konto kaudu tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
  3. Latene töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb Latene õigusaktidest tulenevate kohustustega seoses kasutaja ostude andmeid, muu hulgas on see vajalik raamatupidamisekohustuse täitmiseks.
  4. Latene töötleb isikuandmeid tulenevalt Latene õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine) huvides. Näiteks on Latenel õigustatud huvi säilitada kasutaja andmed tellimusest tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil. Samuti võib Latene töödelda õigustatud huvist tulenevalt tarbijakäitumise andmeid. Latene kogub andmeid kasutaja eelistatud makseviiside, pakiautomaatide ja postiaadresside, vaadatud poodide, toodete ja pakkumiste ning otsingute, kampaanias osalemiste jms tarbijakäitumise kohta, et pakkuda kasutajale võimalikult mugavat ostukogemust ning personaalset teenindust. Igal sellisel juhul hindab Latene põhjalikult, kas tema huvid töötlemiseks kaaluvad üles kasutaja huvid ja õigused. Juhul, kui Latene leiab, et töötlemine on õigustatud, rakendab ta piisavaid meetmeid, et tagada kasutaja õiguste kaitse sealhulgas töötlemise õigluse, erapooletuse ja täpsuse osas.

 4. Kui kaua Latene isikuandmeid säilitab?

  1. Latenel on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Latene ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik kasutaja ees võetud või õigusaktidest tulenevate Latene kohustuste täitmiseks või Latene õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.
  2. Kasutaja konto ja ostudega seotud andmeid säilitab Latene üldjuhul konto aktiivsena püsimise ajal ning kolm aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Kui Latenel on alust arvata, et kasutaja on rikkunud Latene ees võetud kohustusi tahtlikult, võib Latene kasutaja andmeid säilitada 10 aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Taotluse konto kustutamiseks saate esitada Veebipoes oma konto kaudu.
  3. Latene säilitab Teie konto 5 aasta jooksul viimase ostu sooritamisest (aktiivne konto), välja arvatud, kui te olete ise selgelt avaldanud soovi konto kustutamiseks. Kui Te ei ole 5 aasta jooksul ühtegi ostu sooritanud, saadab Latene Teile järelepärimise konto aktiivsuse kontrollimiseks. Kui Te järelepärimisele selles määratud tähtaja jooksul ei vasta, eeldab Latene, et Teie konto on mitteaktiivne ning Latene võib Teie konto kustutada.
  4. Latene säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.
  5. Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, esitage selleks taotlus oma konto kaudu.

 5. Kellele Latene isikuandmeid edastab?

  1. Latene edastab isikuandmeid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks. Latene võib isikuandmeid edastada volitatud töötajale, kellele Te kaupu ostes esitate tellimuse. Latene võib edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Latenele teenuste osutamiseks. Andmete avaldamine toimub selleks, et Latene saaks täita kasutajaga sõlmitud lepinguid (tellimusi).
  2. Latene tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil, välja arvatud kasutaja e-posti aadressi, mille osas kasutaja on andnud nõusoleku otseturunduspakkumiste saatmiseks. Latene võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Latene tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.
  3. Latene avaldab isikuandmeid ka juhul, kui Latenel on selleks õigusaktidest tulenevalt kohustus. Selline kohustus andmete avaldamiseks võib tekkida näiteks ametiasutuste seaduslikul nõudmisel.

 6. Millised on kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega?

  1. Latene töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
  2. Kasutajal on õigus saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta. Kasutajal on võimalik tutvuda kogutud andmetega Veebipoes oma konto lehel. Kasutajal on õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Latenes töödeldavatest isikuandmetest. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist, seal hulgas isikuandmete teisele vastutavale töötlejale ülekandmist. Nõutud andmed edastatakse eposti teel masinloetava failina.
  3. Kui andmed on ebaõiged või ebatäpsed, on kasutajal õigus nõuda andmete täiendamist või parandamist.
  4. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuse osutamist. Eelkõige on kasutajal õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
   •            * isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Latene neid töötles;
   •            * kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
   •            * kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
   •            * isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
   •            * isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
  5. Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded oma konto kaudu. Kui Teil ei ole Veebipoe kontot või te ei saa seda mingil põhjusel kasutada (näiteks ei ole võimalik sisse logida), siis saate Latenega ühendust võtta e-posti aadressil e-butiik@latene.ee. Esitatud küsimustele ja nõuetele vastab Latene hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
  6. Kui kasutaja on seisukohal, et Latene on kasutaja õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole olnud võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

Latene jätab endale õiguse teha privaatsustingimustes muudatusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Muudatused avaldatakse Veebipoes. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.


Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 25.05.2018 seisuga.

 • SWEDBANK
 • SEB
 • PayPal
 • Visa

Uus klient

Loo konto

Konto loomine võimaldab Teil kiiremini tellimusi sooritada, olla kursis oma tellimuse staatusega ja vaadata oma eelmisi tellimusi.

Jätka

Registreeritud kasutaja