Menüü
Ostukorv

Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED


Privaatsustingimused kehtivad veebikeskkonna www.latene.ee (edaspidi nimetatud kui „Veebipood“) kasutamisel ja ostude sooritamisel ning La Tene esinduspoodide (edaspidi nimetatud kui „La Tene poed“) poolt kogutud andmete töötlemisel. Veebipoodi ja La Tene poode haldab Must Kass OÜ (registrikood 12677535, Kadaka talu, Muratsi küla, Saaremaa vald 93859 Eesti) (edaspidi nimetatud kui „Latene“).


Latene kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadusest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.


Palun tutvuge privaatsustingimustega põhjalikult enne andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist. Privaatsustingimused on lahutamatult seotud Veebipoe Kasutamistingimustega (link).


Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Latene kehtivatest õigusaktidest.


Küsimuste või taotluste korral ning privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või murede korral võtke ühendust [email protected].


PRIVAATSUSPOLIITIKA ULATUS


Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Latene poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad La Tene poode ja Veebipoodi.


MILLISEID ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?


Latene võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult, Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Latene võib parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.


Latenel on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.


KUIDAS ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?


Latene kogub Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt Latene toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. Latene kogub Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.


MILLISTEL EESMÄRKIDEL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?


Latene töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendi päringutele vastamine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • õigustatud huvi
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbiviimine
 • müügistatistika koostamine
 • isikute ja vara kaitse
 • õigusnõuete menetlemine
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.


KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID KAITSTAKSE?


Latene kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad Latene kliendibaasis ja veebilehel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.


ISIKUANDMETE EDASTAMINE


Latene võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Latenele vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele Latene isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Latenel õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TÄHTAEG


Latene võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Latene  ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.


Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, saatke e-kiri [email protected].


OTSETURUNDUS


Latene võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes ühendust Latenega e-posti aadressil [email protected].


KÜPSISTE KASUTAMINE


Latene Veebipood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.


Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.


ISIKUSTAMATA ANDMETE TÖÖTLEMINE


Veebipoe külastamisel võib Latene  koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Latene töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.


VIDEOSALVESTUSED


Latene poodides on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Seega palume arvestada, et kui te külastate meie poode, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestisele. Turvakaamerate olemasolust ja kasutamisest on teavitatud vastavate kleebistega. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Latene.


Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.


ISIKUANDMETE EDASTAMINE RIIKIDESSE VÄLJASPOOL EUROOPA LIITU VÕI EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA


Latene võib edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus. Latene võib isikuandmete töötlemisel kasutada rahvusvahelisi teenuseosutajaid või koostööpartnereid ning sellisel juhul tagab Latene, et isikuandmete edastamiseks on olemas õiguslik alus ja et andmeid kaitstakse kooskõlas kohaldatava õigusega.


PROFILEERIMINE


Latene võib kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Latene ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.


TEIE ÕIGUSED SEOSES TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA


Teil on igal ajal õigus küsida Latenelt oma isikuandmeid, nõuda isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.


Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt e-posti aadressil [email protected] või sellele La Tene poele, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.


Latenel on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Latenel on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.


PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE


Latenel on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav Veebipoes.


Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Muudatused avaldatakse Veebipoes. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.


KAEBUSTE ESITAMINE


Juhul, kui Te leiate, et Latene  rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Latene poole käesolevates privaatsustingimustes välja toodud kontaktidel, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.


KONTAKT


Mistahes küsimuste korral seoses käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega või sellega, kuidas Latene Teie isikuandmeid töötleb, samuti isikuandmete töötlemisega seotud taotluste või kaebuste esitamiseks, võtke palun ühendust e-postiaadressil [email protected].


Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 18.02.2021 seisuga.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid.